ASIAKASREKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

TakkaCenter Oy
Teollisuustie 1 A
21490 Marttila

Rekisteriä hoitava taho

TakkaCenter Oy
Teollisuustie 1 A
21490 Marttila

takkacenter@takkacenter.fi

Rekisterin nimi

TakkaCenter Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on TakkaCenterin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, asiakasyhteydenpito ja markkinointi. Rekisterin tietoja käytetään yrityksen omaan suoramarkkinointiin, asiakaspalautteen, esitetilausten, yhteydenottopyyntöjen, tarjouspyyntöjen käsittelyyn. Käytämme tietoja myös asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Rekisteri voi sisältää henkilötietoja yrityksen asiakkaista.

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Asiakastiedot

Henkilön etu ja sukunimi
Yrityksen/asiakkaan nimi ja yhteystiedot, kuten
Postiosoite
Puhelinnumero
Matkapuhelinnumero
Sähköpostiosoite
- Asiakasnumero

Tieto asiakkaan saamista tarjouksista
Tieto asiakkaan tekemistä tilauksista

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämät yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla markkinointikampanjoilla. Markkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

TakkaCenter Oy:n tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai yrityksen lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyvät. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta Rekisteriä hoitava taho). Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarvittavat tiedot, kuten nimi, osoite ja puhelinnumero.

Tiedon korjaaminen

TakkaCenter Oy oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks.kohta Rekisteriä hoitava taho).